بازدیدهای علمی

بازدیدهای علمی

15
علاقه
17
پیام
167
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/w6JWi
فایل ها:
بازدید از آرامگاه سعدی
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (کلاس دوم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (کلاس دوم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (کلاس دوم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (کلاس دوم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس چهارم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس ششم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از آزمایشگاه زیست شناسی مرکز جابر بن حیان (کلاس پنجم)
بازدید از کانون پرورش فکری (اول)
بازدید از کانون پرورش فکری (اول)
بازدید از کانون پرورش فکری (اول)
بازدید از کانون پرورش فکری (اول)
بازدید از کانون پرورش فکری (اول)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید از آرامگاه سعدی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از کارخانه روغن نباتی (ششم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از خانه زینت الملوک (کلاس چهارم)
بازدید از مسجد نصیرالملک (کلاس پنجم)
بازدید از مسجد نصیرالملک (کلاس پنجم)
بازدید از مسجد نصیرالملک (کلاس پنجم)
بازدید از مسجد نصیرالملک (کلاس پنجم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس اول)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس سوم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت)
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
بازدید علمی درون مدرسه ای افلاک نما
برپایی چادر افلاک نما
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس چهارم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از پژوهشکده معلم (باغ خلاقیت) (کلاس پنجم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از باغ خلاقیت پژوهش سرا (کلاس ششم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی (کلاس دوم)
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
نظرات ما:
کاوه قربانی سوم دو، کلاس 302 دو شنبه 1403/02/10، ساعت 8:34
عکسهای بسیار زیبا . همه جای این کره خاکی بچه ها بخندن و لذت ببرن .
حسین طهماسبی اول دو، کلاس 102 يک شنبه 1403/02/09، ساعت 18:36
بسیار عالی متشکر از کادر زحمت کش هدف 👏👏
امیرعلی موذنی چهارم یک، کلاس 401 شنبه 1402/12/19، ساعت 12:7
سپاس از زحمات شما
ارشان دراهکی اول یک، کلاس 101 دو شنبه 1402/11/23، ساعت 8:0
ممنون از برنامه های متنوع و خوبتون
بارمان سنبل زاده چهارم دو، کلاس 402 سه شنبه 1402/11/10، ساعت 8:19
ممنون از برنامه های خوبتون
بارمان سنبل زاده چهارم دو، کلاس 402 پنج شنبه 1402/10/21، ساعت 23:33
ممنون خیلی هم عالی هست
ارشان دراهکی اول یک، کلاس 101 چهار شنبه 1402/10/13، ساعت 20:58
ممنون از زحمت های شما
و ممنون از خانم جوکار
حسین فاضل انواری دوم دو، کلاس 202 پنج شنبه 1402/09/30، ساعت 1:59
خیلی عالی بود لذت بردم
سپهر فضلی پنجم دو، کلاس 502 سه شنبه 1402/09/28، ساعت 14:10
واقعا عالی خیلی خوش گذشت بهمون
رادوین عادل دوم دو، کلاس 202 دو شنبه 1402/09/27، ساعت 10:13
واقعا عالی