آشنایی با کارکنان آموزشی

درباره من

خانم راضیه بهروز

آموزگارپایه دوم1

خانم هاجرالسادات جعفری

آموزگار پنجم2

خانم زهرا جعفری نژاد

مربی فبک

خانم مریم جوکار

آموزگار پایه اول1

خانم حکیمه حیدری

آموزگار چهارم1

آقای امیرعباس خدادادی

مربی ورزش

آقای محسن خلیلی

آموزگار ششم

آقای محمدرضا خواجه پور

مربی فبک

خانم الهام راه پیما

آموزگار چهارم2

خانم فاطمه رنجبر

اموزگار پایه اول3

خانم حمیده مظلومیان

مربی زبان

خانم ندا ناصری

آموزگارسوم3

خانم معصومه رحیمی

آموزگار پایه اول2
درباره من

خانم زینب مقیم پور

آموزگار پایه اول4

خانم مهسا رفعت ماه

آموزگار دوم2

خانم سحر مهبودی

آموزگار دوم3
درباره من

خانم لاله ریحانی

آموزگار سوم1

خانم منیره موسوی

آموزگار سوم2

خانم مهسا برزگر

آموزگار پنجم1
درباره من

خانم سارا راهب

مربی زبان

خانم مریم عباسی

مربی هنر

خانم ملیحه موسوی

مهارت زندگی

خانم سیده مینا موسوی

مربی هنر
درباره من

خانم زهرا قره خانی

آموزگار ششم