حیاط پویا

12
علاقه
15
پیام
183
فایل
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Mx62Q
فایل ها:
بازی جابه جا کردنجهت تقویت ماهیچه های درشت
بازی گروهی پرتاب و گرفتن توپ
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش سرعت عمل
بزی جهت افزایش دقت و تمرکز و تقویت حافظه شنیداری
بازی گروهی با توپ جهت افزایش سرعت عمل و تقویت روحیه کار گروهی
بازی مشارکتی
بازی آزاد
بازی حلقه ها و اثر پا جهت تقویت عضلات پا، افزایش دقت و تمرکز و شناخت جهت ها
بازی جهت افزایش سرعت عمل ئ تقویت روحیه کار مشارکتی
بازی جهت افزایش سرعت عمل ئ تقویت روحیه کار مشارکتی
تقویت حاظه شنیداری و افزایش دقت و تمرکز
بازی جسمی حرکتی
بازی حلقه و چوب جهت تقویت عضلات بدن
بازی تعادلی گروهی با بادکنک
ضربه زدن به بادکنک با توپ
بازی حرکت و جهت
بازی تعادلی حرکت با بادکنک
بازی مهارتی حرکت با حلقه و بادکنک
هدف گیری جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت تقویت عضلات درشت بدن
بازی حرکتی(پرش جفت پا در حلقه و جا به جا کردن توپ)
بازی تعادلی برای تقویت عضلات درشت
بازی آزاد در اتاق بازی
بازی آزاد در اتاق بازی
تقویت حس شنوایی و حفظ تعادل
تقویت حافظه دیداری
بازی جهت تقویت حافظه دیداری
بازی مشارکتی و سرعتی
بازی جهت تقویت عضلات پا و تقویت دقت و تمرکز
بازی جهت افزایش دقت و تمرکز و شناخت جهت
بازی جهت تقویت دقت و تمرکز و اگویابی
بازی جهت تقویت عضلات درشت بدن و حفظ تعادل
بازی جهت تقویت دقت و تمرکز و حفظ تعادل
بازی جهت تقویت دو نیمکره مغز و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت تقویت حفظ تعادل و روحیه همکاری
بازی دو نفره ( مجلات رشد)
تقویت کار گروهی و ماهیچه های درشت بدن
پریدن و حرکت با حلقه
بازی گروهی بشنو و برو تقویت دقت شنیداری و سرعت عمل
بازی قیف و توپ با هدف هماهنگی چشم و دست
بازی گروهی رد کردن توپ با هدف تقویت روحیه همکاری
بازی جهت تقویت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی توپ و حلقه جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی پریدن از روی طناب (شمع ،گل،پروانه)
بازی تعادلی با هدف افزایش دقت و تمرکز و افزایش هماهنگی اعضای بدن ،مهارت کار گروهی
بازی تعادلی با هدف افزایش دقت و تمرکز و افزایش هماهنگی چشم و دست و پا
حرکت تعادلی حلقه و بادکنک
حرکت تعادلی
بازی جهت تقویت تعادل و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت تقویت تعادل و افزایش دقت و تمرکز
بازی پرتاب تاس و پریدن تک پا، هماهنگی و تعادل و تقویت عضلات پا ، افزایش هماهنگی چشم و پا ،تثبیت مفهوم اعداد و شمارش
بازی حرکتی ،پریدن جفت پا در جهت های مختلف، با هدف تقویت استخوان ها و افزایش دقت و تمرکز
بازی بولینگ جهت افزایش هماهنگی چشم و دست
بازی پرشی _تقویت عضلات درشت بدن _تقویت دقت و تمرکز_تشخیص رنگ
بازی جهت تقویت تعادل و افزایش دقت و تمرکز
گوش کن و دقت کن
بازی مشارکتی و تعادلی_تقویت عصلات درشت بدن_تقویت دقت و تمرکز
بازی بولینگ _هماهنگی چشم و دست_تقویت عضلات درشت بدن _تقویت دقت و تمرکز
بازی مشارکتی و سرعتی _تقویت عضلات درشت پا-تقویت دقت و تمرکز
بازی حمل توپ با بشقاب برای تقویت حفظ تعادل
بازی جهت تقویت سرعت عمل و حفظ تعادل و تقویت روحیه همکاری
بازی جاده حلقه ای
ساخت و پرتاب موشک کاغذی
بازی جاده حلقه ای
بازی گرفتن توپ با یک دست
بازی گروهی با حلقه هولاهوپ و پرتاب توپ
حرکت با تخته چوبی
صندلی بازی جهت افزایش سرعت عمل و تقویت ماهیچه های درشت
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و تقویت عضلات بدن
بازی حلقه و مانع جهت تقویت سرعت عمل و حفظ تعادل
بازی توپ و حلقه جهت تقویت عضلات درشت بدن
بازی حرکتی با هدف افزایش دقت و تمرکز و افزایش هماهنگی اعضای بدن و تقویت مهارت کار گروهی
بازی حرکتی جهت تقویت عضلات درشت
نرمش و ورزش
فعالیت حرکتی و ذهنی توپ و حلقه، برداشتن ۴ تا توپ با پریدن و لی لی
بازی آزاد با حلقه
بازی با هدف تقویت مهارت سرعت عمل و دقت
بازی حرکتی، جمع کردن توپ ها در کیسه
حرکت با حلقه جهت تقویت سرعت عمل و هماهنگی اعضای بدن
حرکت بین موانع و پرش در حلقه ها با هدف تقویت مهارت حرکتی نوآموزان
فعالیت حرکتی سینه خیز، بالا رفتن و حرکت روی موانع
بازی دقت شنیداری و گوش دادن به دستورالعمل و سرعت عمل
بازی تعادلی و حرکتی جهت هماهنگی اعضای بدن و دقت و تمرکز
بازی جهت تقویت عضلات درشت بدن
بازی با توپ جهت تقویت عضلات درشت و حفظ تعادل
بازی گاری جهت هماهنگی اعضای بدن و تقویت روحیه دوستی و همکاری
بازی بولینگ جهت تقویت عضلات دست، هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
حرکت پرشی حلقه جهت تقویت چشم و پا
بازی جهت حفظ تعادل و تقویت روحیه تیمی
حرکت پرشی حلقه جهت تقویت چشم و پا
بازی جهت حفظ تعادل بدن و افزایش سرعت عمل
بازی آزاد
بازی با حلقه جهت تقویت عضلات درشت پا، حفظ تعادل
بازی گروهی جهت تقویت عضلات درشت بدن و افزایش سرعت عمل
بازی گروهی جهت تقویت روحیه همکاری و حفظ تعادل بدن
بازی با توپ جهت تقویت عضلات دست و تقویت روحیه همکاری
بازی سرعتی و حرکتی جهت تقویت عضلات بدن
بازی پرش و حمل حلقه تقویت مهارت پرش جفت پا و سرعت عمل
بازی حلقه جهت قوی شدن عضلات شکم
لی لی روی حلقه ها جهت تقویت عضلات پا
بازی چرخش بین حلقه ها جهت تقویت عضلات دست و پا و حفظ تعادل بدن
بازی گروهی نوآموزان در سالن بازی
فعالیت جسمی حرکتی با هدف هماهنگی بین چشم و دست همچنین تقویت ماهیچه های درشت و کوچک دست
مهارت جسمی حرکتی هماهنگی بین چشم و پا و همچنین تعادل کل بدن
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی بولینگ با هدف افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
لحظات ناب اتاق بازی در کتار دوستان
بازی قیف و توپ (افزایش هماهنگی چشم و دست ، افزایش دقت و تمرکز)
بازی جهت هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
بازی با هدف حفظ تعادل بدن و افزایش دقت و تمرکز
بازی حلقه و طناب جهت تقویت دقت و تمرکز و تقویت عضلات درشت بدن
بازی مشارکتی جهت تقویت عضلات ریز دست، تقویت دقت و تمرکز
بازی هیجانی جهت تقویت دقت و تمرکز و تقویت هماهنگی چشم و دست
بازی جهت تقویت حس همدلی
بازی با استفاده از حلقه و حرکات پا جهت افزایش هماهنگی اعضای بدن ، تقویت عضلات درشت پا و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت تقویت کار تیمی و تقویت عضلات درشت بدن
بازی پرش در حلقه ها هماهنگی چشم و پا و تقویت عضلات درشت و افزایش تعادل
بازی گروهی حلقه و طناب با هدف تقویت مهارت روحیه همکاری و سرعت عمل
بازی جهت حفظ تعادل و تقویت روحیه کار گروهی
هماهنگی بین عضلات بزرگ و کوچک دست و همچنین تقویت روحیه ی تیمی
هماهنگی بین تمام عضلات بدن و تقویت نیم کره های مغز
بازی جهت تقویت ماهیچه های درشت و تقویت حس شنیداری
بازی عبور از حلقه جهت حفظ تعادل
بازی بشنو و انجام بده
راه رفتن روی انواع خطوط جهت افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و پا
بازی توپ و حلقه جهت تقویت عضلات دست (انگستان، مچ، ساعد و بازو) و حفظ تعادل بدن
بازی توپ و بادکنک با هدف افرایش سرعت عمل و دقت و تمرکز
بازی شکار توپ های رنگی با لیوان جهت تقویت هماهنگی چشم و دست و دقت دیداری و افزایش سرعت عمل
بازی حرکتی با هدف افزایش دقت و تمرکز و تقویت روحیه کار گروهی
بازی جهت هماهنگی چشم و دست ،تقویت عضلات درشت ، تقویت دقت دیداری
بازی جهت تقویت دقت دیداری ، هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات ظریف دست ، تقویت روحیه کار گروهی
بازی جهت هماهنگی چشم و دست ،تقویت عضلات درشت ، تقویت دقت دیداری
بازی با حلقه جهت تقویت سرعت عمل و حس همکاری
بازی جهت هماهنگی چشم و پا و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت افزایش سرعت عمل و تقویت ماهیچه های درشت
بازی جهت افزابش شادی و تقویت روحیه همکاری
بازی با حلقه جهت تقویت عضلات درشت
حمل توپ با پا جهت هماهنگی چشم و پا و تقویت عضلات پا و شکم
بازی با حلقه جهت افزایش سرعت و تقویت ماهیچه های درشت
بازی بسکتبال با هدف تقویت دقت و تمرکز و مهارت پریدن و پرتاب کردن
بازی وسطی با هدف تقویت مهارت جسمی حرکتی و هماهنگی اعضای بدن و کار گروهی
بازی گروهی با بادکنک (حفظ تعادل)
بازی با توپ و بادکنک ،جهت افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل
بازی حرکتی با توپ، لیوان و حلقه هولاهوپ جهت افزایش دقت و تمرکز ، تقویت عضلات درشت
بازی جهت تقویت عضلات درشت و افزایش دقت و تمرکز
بازی جهت افزایش سرعت عمل و حفظ تعادل
بازی با حلقه جهت تقویت سرعت و دقت
بازی با لگو جهت تقویت کار گروهی و روحیه همکاری
بازی حلقه و صندلی جهت تقویت حس همکاری و حفظ تعادل
بازی آزاد با هدف تقویت روحیه دوستی
بازی توپ و مانع جهت افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست و پا، و حفظ تعادل
بازی توپ و مانع با هدف هماهنگی چشم و پا و افزایش دقت و تمرکز
آشنایی با جهت ها و تقویت عضلات درشت پا
بازی جسمی حرکتی تقویت عضله های درشت بدن تشخیص جهت ها پریدن در حلقه
صندلی بازی نوآموزان جهت تقویت روحیه کار گروهی، افزایش دقت و تمرکز و افزایش سرعت عمل
بازی با حلقه و انجام حرکت قورباغه و کانگرو جهت تقویت مهارت های جسمی و حرکتی
بازی با حلقه و توپ جهت تقویت مهارت جسمی حرکتی، هماهنگی چشم و دست، افزایش سرعت عمل
بازی با حلقه و توپ جهت افزایش دقت و تمرکز، افزایش سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست و شناخت رنگ ها
فعالیت جسمی حرکتی
، بازی پرتاب و گرفتن توپ جهت افزایش روحیه ی کار تیمی، هماهنگی بین چشم و دست و افزایش قدرت تمرکز
فعالیت جسمی _ حرکتی و افزایش دقت و تمرکز
بازی گروهی تونل دوستی با هدف تقویت روحیه همکاری و حفط تعادل بدن
بازی گروهی با بادکنک با هدف تقویت عضلات دست و حفظ تعادل
بازی های جسمی حرکتی
بازی با هدف تقویت عضلات درشت پا ،هماهنگی چشم و دست ، بالابودن سرعت عمل،
فعالیت جسمی _ حرکتی پرش کانگورویی همراه با توپ با هدف تقویت عضلات درشت پا و هماهنگی بین چشم و پا
فعالیت جسمی _ حرکتی توپ و مانع با هدف هماهنگی بین چشم و پا و تقویت تمرکز
بازی حلقه و لگو جهت تقویت عضلات درشت بدن
بازی های مشارکتی جهت تقویت مهارت جسمی حرکتی
بازی های امدادی مشارکتی جهت تقویت مهارت جسمی حرکتی
حیاط پویا و تقویت مهارت جسمی حرکتی و دقت و تمرکز
بازی با بادکنک جهت تقویت مهارت های جسمی حرکتی
بازی های جسمی حرکتی جهت افزایش تعادل و تمرکز
بازی با بادکنک جهت افزایش تعادل و تمرکز
بازی عبور از مانع
بازی توپ و حلقه جهت تقویت عضلات پا
بازی آب و اسفنج جهت تقویت عضلات ریز دست
بازی حرکتی
بازی پیچ پیچ
بازی توپ و لیوان
بازی های هدفمند در حیاط
بازی زندگی کودک است.
تو هم می تونی با ورود به سیستم، تشکر کنی و واسمون پیام بذاری...
دوستش داشتن:
نظرات ما:
آریا صدری منش صدری منش کودکستان سه ، کلاس 3 شنبه 1402/10/23، ساعت 19:6
درود و عرض ادب
سپاس از زحمات شما 🌹😘🙏
سعیده ترکمانی مدیر پیش دبستان پسرانه و دخترانه شنبه 1402/10/23، ساعت 16:42
سپاس از همکاران ارجمند که می کوشند و بازی های هدفمند برای آموزش تهیه و اجرا می نمایند.
زهرا حسنی پویا کودکستان یک ، کلاس 1 سه شنبه 1402/10/19، ساعت 0:2
سلام وقتتون بخیر بسیار عالی، ممنون از زحماتتون🌹
آراد احمدپناه کودکستان دو عصر ، کلاس 7 دو شنبه 1402/10/18، ساعت 19:6
سپاس فراوان
محمد کیان فلامرزی کودکستان دو عصر ، کلاس 7 يک شنبه 1402/10/17، ساعت 21:28
خسته نباشید عزیزان❤🙏
آراد احمدپناه کودکستان دو عصر ، کلاس 7 يک شنبه 1402/10/17، ساعت 18:49
عالی خداقوت
ادرین احمدی کودکستان دو عصر ، کلاس 7 چهار شنبه 1402/10/13، ساعت 8:31
سپاس ❤
آرشام حسینی کودکستان دو عصر ، کلاس 7 سه شنبه 1402/10/12، ساعت 23:56
سپاس فراوان
آراد احمدپناه کودکستان دو عصر ، کلاس 7 سه شنبه 1402/10/12، ساعت 23:17
همه چیزعالی خداقوت
محمد پاشا پرهیزگار کودکستان چهار، کلاس 4 سه شنبه 1402/10/12، ساعت 9:4
سپاس از زحمات شما مهربان ها