آشنایی با کارکنان اداری

خانم فرزانه یزدان خواه

معاون پرورشی
درباره من

خانم فاطمه اسکندری

موسس و مدیر مجتمع
درباره من

خانم سعیده ترکمانی

مدیر پیش دبستان پسرانه ...

آقای وحیده ترکمانی

درباره من

خانم شهرناز نجاتی

خانم راضیه ذهبی

مشاور کیفیت
درباره من

خانم طوبی رحیمی

معاون بهداشت

خانم طاهره قاسمی

خانم مهرناز موسایی

خانم فاطمه نیلوفر

آقای کسری خسروپور