آشنایی با کارکنان آموزشی

آقای علی محمد اطاعت

دبیر عربی و تفکر

آقای محمدجواد ایران منش

دبیر ادبیات فارسی

آقای علی ایزدی

دبیر فارسی و مطالعات اج...

آقای علی پناه پور

دبیر پیام های آسمان

آقای محمدرضا پیرو

دبیر کار و فناوری

آقای ابراهیم جاویدی

دبیر تربیت بدنی

آقای محمد جهان بخش

دبیر ریاضی

آقای محمدرضا خواجه پور

دبیر درس مهارت زندگی

آقای حمیدرضا ذوالقدر

دبیر ریاضی

آقای علیرضا سالاری

دبیر علوم تجربی

آقای محمد سعید سلیمی

آقای قیصر شکوهی

دبیر ایران مهارت

آقای هوشنگ عباسی

دبیر علوم تجربی

آقای فضیل عزیزی

دبیر آمادگی

آقای محمد ایمان کشاورز

دبیر مهارت(بوم)

آقای حسن کیانی

دبیر مطالعات اجتماعی

آقای علیرضا محمودی

دبیر فرهنگ و هنر

آقای علی معینی نسب

دبیر زبان انگلیسی