آشنایی با کارکنان اداری

خانم فرانک رنجبر

درباره من

خانم فاطمه اسکندری

موسس و مدیر مجتمع

آقای سیدمصطفی خاکبان رضا

موسس

آقای شهباز گودرزی

مدیر

آقای حمیدرضا ذوالقدر

معاون

خانم راضیه ذهبی

مشاور کیفیت

خانم فاطمه نیلوفر

آقای کسری خسروپور

مسئول سایت مجتمع