آشنایی با کارکنان اداری

خانم معصومه حسن پور

مشاور

خانم فرانک رنجبر

خانم طاهره قاسمی

درباره من

خانم فاطمه اسکندری

موسس و مدیر مجتمع
درباره من

خانم سعیده ترکمانی

مدیر پیش دبستان پسرانه ...

خانم زهرا خالصی

معاون آموزشی

خانم مهرناز موسایی

خانم ملیحه موسوی

مشاور
درباره من

خانم شهرناز نجاتی

معاون آموزشی

آقای وحیده ترکمانی

خانم زهرا جعفری نژاد

خانم راضیه ذهبی

مشاور کیفیت
درباره من

خانم طوبی رحیمی

معاون بهداشت

خانم فاطمه نیلوفر

خانم فرزانه یزدان خواه

معاون پرورشی

آقای کسری خسروپور

مسئول وب سایت مجتمع