آشنایی با فاطمه اسکندری

خانم فاطمه اسکندری

موسس و مدیر مجتمع
لینک کوتاه:
hadafshiraz.com/Ag54D
سمت: موسس و مدیر مجتمع
کودکستان دخترانه و پسرانه: موسس و مدیر مجتمع
دبستان دخترانه: موسس و مدیر مجتمع
دبستان پسرانه: موسس و مدیر مجتمع
متوسطه اول پسرانه: موسس و مدیر مجتمع
مجتمع آموزشی فرهنگی هدف: موسس و مدیر مجتمع
درباره من:
زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست.