پیش ثبت نام مدرسه مکمل - دوره تابستان

پیش ثبت نام مدرسه مکمل - دوره تابستان
متقاضی عزیز، لطفاً اطلاعات خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است، تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.
1. نام و نام خانوادگی هدف جو
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
2. نام مستعار
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
3. تاریخ تولد
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
4. پایه تحصیلی سال گذشته
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
5. نام و نام خانوادگی پدر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
6. تاریخ تولد پدر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
7. تحصیلات پدر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
8. شغل پدر - محل کار پدر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
9. نام و نام خانوادگی مادر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
10. تاریخ تولد مادر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
11. تحصیلات مادر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
12. شغل مادر - محل کار مادر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
13. نام و نام خانوادگی سرپرست
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
14. نسبت با هدف جو
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
15. تلفن همراه پدر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
16. تلفن همراه مادر
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
17. تلفن ضروری
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
18. تلفن همراه سرپرست
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
19. هدف جو با چه کسی زندگی می کند؟
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.


سایرین
20. نام مهد یا مدرسه که سال قبل در آن هدف جو محصل است
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
21. نام مهد یا مدرسه که سال آینده در آن هدف جو محصل است
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
22. ایاب و ذهاب هدف جو چگونه است ؟
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.سایر
23. آدرس محل سکونت
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.
24. نوع درخواست
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.


25. اینجانب ولی هدف جو تعهد می دهم تمام اطلاعات خواسته شده را کامل و بدون نقص اعلام نموده و درخواست ثبت نام مدرسه مکمل را داشته و شرایط و قوانین مدرسه را پذیرفته ام.
پاسخ به این سوال اجباری می باشد.